اهداف 3

    دستيابی و تسلط بر آخرين دستاوردهای فناوری اطلاعات
    خردگرايي، دانايي محوري، بکارگيري دانش فني روز و تلفيق آن با خدمات نيروي انساني آگاه، فعال و با انگيزه و بهره ور