اهداف 1

    اموزش مستمر كاركنان و ارتقاء سطح دانش و آگاهی های تكنیكی و كیفیتی مرتبط با فعالیتها
    كاهش زمان تکمیل خدمات و ارائه آنها به مشتریان در سریعترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت